Taşınır İhale İlanı

İLAN

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- Aşağıda cinsi belirtilen Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin özel mülkiyetinde bulunan taşınırın  Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda  26.02.2020 Çarşamba günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca satılacaktır. 1 Adet Yol Süpürme Aracı satışı yapılacaktır. İhale  26.02.2020’ de  saat 14.30 ’da yapılacaktır..

Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınır ve taşınmazlar;

SIRA

NO

TAŞINIRIN CİNSİ

MODEL

 

 

 

MARKASI

MUHAMMEN BEDEL TL

 

GEÇİCİ TEMİNAT TL

 

İHALE

SAATİ

1

YOL SÜPÜRME ARACI

2005

MERCEDES-BENZ

146.000,00

4.380,00

14.30

 

 

               

 

 

             

    
                Madde 3- İhaleye çıkacak taşınırın tahmini bedeli ve geçici teminatı yukarıda çıkarılmıştır.

                Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

1)       Gerçek kişi ise;

a)        İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


 b)       Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,

c)        Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,

d)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

e)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

2)       Tüzel kişi ise;

a)        Tebligat için adres beyanı,

b)       İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,

c)        Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,

d)       Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,

e)        Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,

f)        Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.

3)       Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

                                                                                                                                                         Ali BABACAN

                                                                                                                                     Mali Hizmetler Müdürü