İNŞAAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İHALE TARİHİ 26.12.2017

İNŞAAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

SEYDİKEMER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı İnşaat Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası:2017/609259
1-İdarenin
a) Adresi:CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ 34 48850 SEYDİKEMER/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2526561075 - 2526562668
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@seydikemer.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:
2 kalem (ÇİMENTO-DEMİR), 9 kalem (BETON BÜZ VE BETON KUTU MENFEZ), 25 kalem (MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ), 1 kalem (C25 HAZIR BETON), 4 kalem (MUFLU SN8 KORUGE BORU) ve 5 kalem (FİLLER, MICIR, KUM VE BETON ÇAKILI) mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Seydikemer İlçe Sınırları İçerisinde, Teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihleri:01.01.2018 tarihinden başlayarak 31.12.2018 tarihine kadar peyder pey mal teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI, CUMHURİYET MAH. İNÖNÜ CAD. NO: 34 SEYDİKEMER/MUĞLA
b) Tarihi ve saati:26.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Satın alınacak her bir malzemenin Türkiye Standartlarına uygunluğu belgesi Sözleşme esnasında istenecektir. Türk Standartlarına uygun olmayan malzeme kabul edilmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.