2020 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi

2020 Yılı Evsel Katı Atık Raporu ve Tarifesi halkımıza ilanen tebliğ olunur.

         1.GİRİŞ

        Bu rapor 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren, “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ”in 23/1 maddesinde yer alan “2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinde belirlenen idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programı ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. ”hükmü gereği hazırlanmıştır.

     

       Rapor konusu çalışmanın amacı evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanmasıdır.

   

 Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifeleri saptarken tam maliyetle “kirleten öder” ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Yönetmeliğe göre kirleten öder ilkesi; Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağını belirtmektedir.

  

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve ücretlerinin saptanması konusunda yol göstermek amacıyla “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz ”oluşturulmuştur. Raporun hazırlanmasında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri ile söz konusu kılavuz esas alınmış olup toplam sistem maliyetin hesaplanması için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır. Evsel atık miktarının hesaplanmasında Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde yapılan “Evsel Atık” tanımı alınmıştır. Konutlardan ve işyerlerinden alınan Çevre Temizlik Vergisi’nin bu raporda yer alan Toplam Sistem Maliyetinden mahsup edileceği öngörülmüştür. Ayrıca maliyet unsurları KDV dâhil hesaplandığı için evsel katı atık tarifesinde belirlenen tutarlarda KDV dâhil tutarlardır.

 

  2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.

 

     2.TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ

      Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifelerini saptarken tam maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu raporda “tarife” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir.

            Maliyet artı yönteminde, sağlanan hizmete ait tüm maliyetlerin belirlenmesi tarife hesaplamasının temelini oluşturmaktadır. Bu yöntemle, öncelikle, sistemin mevcut ihtiyaçları kapsamında oluşan maliyetler hesaplanır. Daha sonra hizmetlerin uzun vadede sürdürebilirliği sağlamak için gerekli özkaynak getirisi maliyetler toplamına eklenir. Bir başka deyişle;

           Toplam Sistem Maliyeti=Evsel Katı Atık Hizmetleri Maliyeti + Özkaynak Getirisi olarak tanımlanabilir.

            Tarife hesaplamasında şu adımlar izlenmiştir:

            1-Hizmet kapsamı tanımlanmıştır.

            2-Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti hesaplanmıştır. Bu maliyet KDV dahil olarak hesaplanmıştır.

            3-Özkaynak getirisi hesaplanmıştır.

            4-Ortalama maliyet hesaplanmıştır.

                5 Toplam sistem maliyetini farklı atık üreticilerine dağıtılmıştır.

             6 Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir. 

 

3.HİZMETİN KAPSAMI

           Hizmetimiz İlçemiz merkez mahalleleri ile beldeden ve köyden mahalleye dönüşen mahallelerimiz dahil olmak üzere toplam 65 mahalledeki sokak ve caddelerin süpürülmesi, temizlenmesi ile evsel katı atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf tesisine dökülmesini kapsamaktadır.

4.TAM MALİYETİN HESAPLANMASI

Bir hizmetin tam maliyetinin hesaplanması; yatırım ve işletme maliyetlerinin yanı sıra, mali ve idari yönetime ait cari maliyetleri de yansıtan bir dizi teknik ve mali hesaplamaları kapsar.

4.1 Kabul Edilebilir Maliyetler

Evsel katı atık hizmetlerinin tam maliyeti, malzeme, yakıt, elektrik, sabit varlıklar ve personel kullanımından doğan maliyetlerin yanı sıra hizmetin sağlanması sırasında ortaya çıkan diğer maliyetleri de kapsar.

Kurumlar vergisi de dahil olmak üzere vergiler, harçlar ve diğer zorunlu ödemeler de tarife hesaplamalarına eklenir.

4.2 Maliyetlerin Sınıflandırılması

Evsel katı atık idarelerinin verdikleri hizmetlere ait toplam sistem maliyetini hesaplarken, maliyetlerini sınıflandırmaları gerekir. Bu sınıflandırmada kullanılacak maliyet kalemleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

5 MALİYETLERİN HESAPLANMA YÖNTEMLERİ

5.1 Gerçekleşen maliyet

Maliyet hesabında kullanılan yöntem esas itibariyle geçmiş yılların verilerini kullanmaktadır. Hizmet sunmanın cari yıldaki gerçekleşen maliyeti gelecek yılın tarife hesaplamaları için veri olarak kabul edilir. Dolayısıyla, bir önceki yılın maliyetlerini yansıtan bu yöntemde genel olarak, planlanan büyümelerin maliyeti (nüfus artışından kaynaklanan büyümeler de dahil olmak üzere) ve hizmet iyileştirmeleri kapsanmamaktadır. Ancak bu yatırımlar belediye meclisince karara bağlanmış ve bütçeye yansıtılmışsa, yatırımın toplam maliyeti için sözleşme tarihinden veya meclis karar tarihinden itibaren amortisman bedeli bir sonraki yıldan başlayarak toplam maliyete yansıtılacaktır.

5.2Maliyet Kalemlerinin Hesaplanması

5.2.1- Direkt maliyetler

Direkt maliyetler üretim ile doğrudan bağlantılıdırlar ve genellikle evsel atık üretim miktarıyla orantılı olarak değişirler. Malzeme, personel ve diğer direkt maliyetler (amortisman, bakım onarım ya da iş ve hizmet sözleşmelerinden doğan maliyet gibi) bu grupta toplanmıştır.

      Tablo 1. 2019 Mali Yılı Direkt Maliyetler

No

Giderin Mahiyeti

Tutar(TL)

1

Personel Giderleri

2.847.448,43

2

Mal ve Malzeme Alım Gideri

    370.956,60

3

Akaryakıt Gideri

     760.000,00

4

Bakım Onarım Gideri

     220.000,00

5

Amortisman Gideri

     136.544,00

   Toplam

4.334.949,03

 

 

 

           5.2.2-Dolaylı maliyetler

Dolaylı maliyet, evsel katı atık yönetimi (KAY) sisteminde doğrudan kullanılmayan fakat sisteme dolaylı yoldan hizmet veren, dolaylı personel maliyeti ve diğer dolaylı işletme maliyetlerinin toplamıdır.

       2019 yılında evsel katı atık ücreti toplanmaya başlamadığından dolaylı maliyetimiz bulunmamaktadır.

5.2.3 Finansman maliyeti

Evsel katı atık hizmetinin sürdürülebilirliği amacı ile borçlanılan tutarlarla ilgili faiz, kur farkları, banka komisyon ve masraflarını ve benzeri giderleri kapsayan finansman maliyetimiz bulunmamaktadır.

5.2.4 Kurumlar Vergisi

Dönem karı üzerinden ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülük karşılıkları toplam sistem maliyetine dahil edilmelidir. Dönem karı üzerinden hesaplandığı için değişkendir.

5.2.5 Özkaynak Getirisi

        Özkaynak getirisinin tarifeye esas tutar hesabında dikkate alınma nedeni kılavuzda şöyle açıklanmıştır:

      Özkaynak getirisi bir maliyet kalemi olmamakla beraber;

(Gelecekteki) Yatırım programlarını uygulamak,

Nakit akışını olumsuz etkileyecek beklenmeyen durumları engellemek,

Özkaynakların diğer kamusal amaçlar yerine evsel katı atık hizmeti için kullanılmasından doğan fırsat maliyetini karşılayacak bir fon yaratmak,

Amacıyla toplam sistem maliyetine eklenmelidir. Bu açıdan bakıldığında özkaynak getirisi sürdürülebilir işletme için gereklidir.

Tablo 2. Toplam Sistem Maliyeti

No

Giderin Mahiyeti

Tutar (TL)

1

         Direkt Maliyetler

4.334.949,03

2

         Dolaylı Maliyetler

    -

3

         Finansman Maliyeti

    -

 

          ARA TOPLAM

4.334.949,03

5

           Öz Kaynak Getirisi

     207.457,25

          Toplam Sistem Maliyeti

4.542.406,28

 

 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzda “Tam maliyet belirlenmesinde mükerrer hesaplama olmaması için; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereğince alınan çevre temizlik vergisi toplam sistem maliyetinden çıkartılmalıdır. Verilen aynı hizmet için birden fazla bedel alınamaz.” denmektedir. Bu kapsamda toplam sistem maliyetinden 2019 yılında meskenlerden ve iş yerlerinden alınan çevre temizlik vergisi düşülmüştür.

 Tablo 3. Net Toplam Sistem Maliyeti

No

Giderin Mahiyeti

Tutar (TL)

1

Tahsil Edilen ÇTV Gelirleri

        349.849,19 (-)

2

Toplam Sistem Maliyeti

4.542.406,28

          Net Toplam Sistem Maliyeti

4.192.557,09

 

6 Tarifelerin Belirlenmesi

Bu bölümde toplam sistem maliyetinin kirleten öder ilkesine göre farklı atık üreticilerine dağıtılmasına ve maliyet geri kazanımının sağlanmasına dair esaslar tespit edilmiştir.

6.1Dağıtım İlkeleri

Mevzuat gereği maliyetler dağıtılırken ve evsel katı atık için tarifeler oluşturulurken kirleten öder ilkesinin izlenmesi gerekmektedir. Yani bir kirleten için, yarattığı kirlilikten kaynaklanan ve evsel katı atık idaresine bu kirliliği ortadan kaldırmak için yansıyan hizmet maliyetiyle, bu hizmet için kirletenin ödediği ücret arasında ikili bir ilişki (korelasyon) olmalıdır.

Kirleten öder ilkesinin altında yatan iki temel ilke vardır:

 · Ekonomik verimlilik; Atık azaltmayı teşvik etmekte ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı ifade etmektedir.

· Tam maliyet geri kazanımı; Tarifelerden elde edilecek gelir; evsel katı atık idaresinin verdiği hizmetin toplam sistem maliyetini karşılamaya yetecek düzeyde olmalıdır.

 

Tarife yapısı oluşturulurken, kirleten öder ilkesine ek olarak aşağıdaki ilkeler de hesaba katılmıştır;

· Evsel katı atık tarife hesaplaması ve ücret saptanması uygulanabilir olmalıdır.

· Evsel katı atık tarife hesaplaması, hizmeti kullanan atık üreticisi için anlaşılabilir olmalıdır.

· Evsel katı atık tarifeleri atık üreticileri tarafından karşılanabilir olmalıdır.

· Evsel katı atık idaresi için gelirlerin devamlılığı sağlanmalıdır.

6.2 Karşılayabilirlik

Hane halkı karşılayabilirliğini değerlendirmede en sık kullanılan yöntem, evsel katı atık faturasının hane halkı gelirinin %1 ine kadar olması durumunda karşılanabilir olduğunu kabul etmektedir.

6.3Tarife Yapısı

Tarife yapısı seçilirken;

· Ekonomik verimlilik

· Tam maliyet geri kazanımı

· Uygulanabilir olma

· Anlaşılabilir olma

· Karşılanabilir olma

 · Gelirlerin devamlılığı ilkelerine dikkat edilmiştir.

6.4Ortalama Maliyet Hesaplanması

Ortalama maliyetin hesaplanmasında Atık üreticilerinin belirli özelliklerine göre (hastanelerde yatak sayısı, restoranlarda kapladığı alan vb) belirlenmiş yıllık atık üretim miktarı (ton/yıl) baz alınmıştır.

 

    2019 yılında Bertaraf tesisine döktüğümüz toplam evsel katı atık miktarı 9.587 tondur.

 

1 Ton Katı Atığın Maliyeti = Net Toplam Sistem Maliyeti/Evsel Katı Atık Miktarı

                                                  =4.192.557,09/9.587 

                                             ~  437,00 TL

            6.5 Tarife Türleri

Tarifeler tartılan ya da hesaplanan katı atık miktarına bağlı olarak değişken ya da idare tarafından belirlenmiş sabit atık miktarlarına bağlı olarak sabit olabilirler.

İdaremiz Evsel Katı Atık Tarifesi hazırlanırken sabit tarife sistemini kullanmıştır.

Sabit tarifeler atık üretimiyle doğrudan bağlantılı olmayan ve atık üreticisinin davranış değişiklikleri (kaynağında atık azaltma ya da ayırma vb.) ile değişmeyen sabit ücretlerdir. Bu tarifelere örnek olarak evsel katı atık idarelerinin atık üreticilerinin belirli özelliklerine (hane halkı sayısı, binaların büyüklüğü, ticari kuruluşun türü, kamuda çalışan personel sayısı vs.) göre tespit ettiği sabit atık miktarı ile hesaplanan ücretler verilebilir.

6.6Ücretlendirme

TİP 1 Konutlar

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Mart 2011’de yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da “Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarları”, bölge ve il bazında konutlar için kişi başına üretilecek evsel katı atık miktarları belirtilmektedir. Buna göre Seydikemer’de kentsel nüfus için belirlenmiş evsel katı atık miktarı 1,1 kg/kişi gün; kırsal kesim için belirlenmiş evsel katı atık miktarı 0,98 kg/ kişi gündür.  Bir evde dört kişinin kaldığı düşünülürse bir evin günlük atık miktarı kentsel yerler için 4,4 kg; kırsal yerler için 3,92 kg olur.

    Kentsel nüfus için;

   Yıllık(365gün)=4,4 kg x 365

                                     1606 kg ~ 1,6 ton

Konut başına yıllık toplam =437X 1,6 ton

                                                  =699,20 TL

       Kırsal nüfus için;

     Yıllık(365gün) 3,92 kg x 365= 1,43 ton

Konut başına yıllık toplam =437,00x 1,43ton

                                                  =624,91 TL

Bu tutarın konutlar için yüksek olduğu görülmüştür. Gelir gider dengesinin sağlanabilmesi ve karşılanabilir olma ilkesi gereği kentsel-kırsal konut ayrımı yapılmaksızın konut başına aylık 9,80 TL olması kararlaştırılmıştır.

Seydikemer’de Bulunan Toplam Konut Sayısı:28.998 (Muski verileri baz alınmıştır)

Konut başına düşen yıllık evsel katı atık ücreti:117,60 TL (Aylık 9,80 TL)

Yıllık toplam gelir:28.998*117,60=3.410.164,80 TL

TİP 2 Konut Dışı Alanlar (Kişi Sayısı Bazlı)

a) OKULLAR, YURTLAR, KREŞLER, OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURULUŞLARI, HER TÜRLÜ EĞİTİM KURSLARI,

         Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre İlçemizde 60 adet eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarda toplam 7.666 öğrenci bulunmaktadır. Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda da  70 öğrenci bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı 7.736’dır. Okullardaki öğrenci sayılarına öğretmen sayıları da eklenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun Ek5’de bulunan veriler baz alınmıştır.

 

Okullar için öğrenci sayısına göre üretilen evsel katı atık miktarı;

1 öğrencinin üreteceği atık miktarı 3,2/49=0,065 (65 kg) ton/yıl olarak belirtilmektedir. Günlük olarak hesaplarsak; 65kg/365gün=0,17kg/gün olur. Okullar 9 ay açık olduğundan hesaplarımızı 9 ay üzerinden yapacağız.

0,17 kg X 270 (9 ay) gün=45,9 kg/9ay

Toplam üretilen atık= Atık miktarı x Öğrenci sayısı

                                    =45,9 x 7.736

                                     =355.082,40kg/9ay=355,08 ton

Toplam maliyet= 355,08 x 437,00=155.169,96 (Bu tutar gelir gider dengesi açısından yüksek bulunmuştur. 2019 yılındaki tutarın alınmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.)

                             =78.469,13

Öğrenci başına düşen yıllık evsel katı atık maliyeti=78.469,13/7.736

                                                                                            =10,15 TL

Öğrenci başına aylık maliyet=10,15/12=0,85 TL/ay

Okulların toplam sistem maliyetine katılım miktarı:

10,15 x 7.736=78.520,40

Toplam Maliyetin Okullara Dağılımı:

Sıra

No

Okul Adı

Öğrenci

 Sayısı

Öğrenci Sayısı x Öğrenci Başına Yıllık Maliyet

Tutar (TL/yıl)

1

Zorlar Mah. Kur’an Kursu

13

13 x 10,15

131,95

2

Arsa Şehit Piyade Er Özgür Eldemir İO

94

94 x 10,15

954,10

3

Bağlıağaç Şehit Nizamettin Akan İO

71

71 x 10,15

720,65

4

Bayır Şehit Sabri Acar İO

62

62 x 10,15

629,30

5

Bekçiler Şehit Komando Er Fedai Kebiz İO

105

105 x 10,15

1.065,75

6

Çaltıözü Çobanlar Şehit Er Ramazan Bilgiç İO

86

86 x 10,15

872,90

7

Çaykenarı İO

76

76 x 10,15

771,40

8

Çukurincir İO

61

61 x 10,15

619,15

9

Döğer Ali Hilmi Yonca Döğerli İO

104

104 x 10,15

1.055,60

10

Eşen Şehit Er Adnan Ergen İO

238

238 x 10,15

2.415,70

11

Gerişburnu Ömer Aygün İO

90

90 x 10,15

913,50

12

Girmeler İO

63

63 x 10,15

639,45

13

Gölbent Ramazan Patat İO

128

128 x 10,15

1.299,20

14

Güneşli İO

156

156 x 10,15

1.583,40

15

İzzettin Uzunduvar İO

16

16 x 10,15

162,40

16

Kabaağaç İO

90

90 x 10,15

913,50

17

Karaköy İO

93

93 x 10,15

943,95

18

Kadıköy İO

163

163 x 10,15

1.654,45

19

Karadere İO

287

287 x 10,15

2.913,05

20

Seydikemer Şehit Gürcan Akan İO

536

536 x 10,15

5.440,40

21

Kayacık Bozalan Mah. İO

39

39 x 10,15

395,85

22

Kıncılar Akbük Mah. İO

123

123 x 10,15

1.248,45

23

Kayadibi Şehit Er Feruz Zorlu İO

62

62 x 10,15

629,30

24

Kayacık İO

17

17 x 10,15

172,55

25

Kumluova Prof Dr.Ayhan Önder İO

444

444 x 10,15

4.506,60

26

Ortaköy İO

171

171 x 10,15

1.735,65

27

Ören Vali Ahmet Cemil Serhadlı İO

124

124 x 10,15

1.258,60

28

Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban İO

126

126 x 10,15

1.278,90

29

Seki İO

139

139 x 10,15

1.410,85

30

Arsa OO

119

119 x 10,15

1.207,85

31

Alaçat Şehit Er Adem Şimşek OO

96

96 x 10,15

974,40

32

Bayır Şehit Sabri Acar OO

56

56 x 10,15

568,40

33

Bağlıağaç Şehit Nizamettin Akan OO

98

98 x 10,15

994,70

34

Çaltıözü Çobanlar Şehit Er Ramazan Bilgiç OO

134

134 x 10,15

1.360,10

35

Bekçiler Şehit Komando Er Fedai Kebiz OO

104

104 x 10,15

1.055,60

36

Çaykenarı OO

65

65 x 10,15

659,75

37

Döğer Ali Hilmi Yonca Döğerli OO

78

78 x 10,15

791,70

38

Eşen OO

210

210 x 10,15

2.131,50

39

Gerişburnu Ömer Aydın OO

111

111 x 10,15

1.126,65

40

Gölbent Ramazan Patat OO

217

217 x 10,15

2.202,55

41

Karadere OO

299

299 x 10,15

3.034,85

42

Seydikemer Atatürk OO

470

470 x 10,15

4.770,50

43

Kadıköy OO

162

162 x 10,15

1.644,30

44

Güneşli OO

173

173 x 10,15

1.755,95

45

Kayadibi Şehit Er Feruz Zorlu OO

56

56 x 10,15

568,40

46

Kıncılar Akbük Mah. OO

184

184 x 10,15

1.867,60

47

Ören Vali Ahmet Cemil Serhadlı OO

169

169 x 10,15

1.715,35

48

Ortaköy OO

179

179 x 10,15

1.816,85

49

Kumluova Prof Dr.Ayhan Önder OO

210

210 x 10,15

2.131,50

50

Seki OO

163

163 x 10,15

1.654,45

51

Seydikemer Hasan Günay İmam Hatip OO

113

113 x 10,15

1.146,95

52

Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban OO

109

109 x 10,15

1.106,35

53

Yaka Akınlar İO

40

40 x 10,15

406,00

54

Karaköy OO

82

82 x 10,15

832,30

55

Seydikemer Anaokulu

44

44 x 10,15

446,60

56

Eşen İmam Hatip OO

64

64 x 10,15

649,60

57

Seydikemer Ata Anaokulu

15

15 x 10,15

152,25

58

Seydikemer Ata İlkokulu

29

29 x 10,15

294,35

59

Seydikemer Ata Ortaokulu

40

40 x 10,15

406,00

60

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Y.O.

70

70 x 10,15

710,50

 

TOPLAM

7.666

 

78.520,40

 

b) RESMİ KURUMLARIN İDARİ HER TÜRLÜ BİNASI, DERNEK, STK, MESLEK ODALARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun Ek5’de bulunan veriler baz alınmıştır. Kılavuz verilerine göre kamu binalarında çalışan personelin yıllık çıkardığı evsel katı atık miktarı 0,59 ton/yıldır. Seydikemer Halk Kütüphanesi için tarife hesaplaması yapılmamıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan toplam personel sayısı =743

Toplam üretilen atık = 0,59 x 743 = 438,37 ton/yıl

Toplam maliyet = 437,00 x 438,37 = 191.567,69 TL (Bu tutar gelir gider dengesi açısından yüksek bulunmuştur. 2019 yılındaki tutarın alınmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.)

Kişi başı maliyet = 96.875,39/743 = 130,39 TL/yıl

130,39/12=10,87 TL/ay

Sıra

No

Kurum Adı

Personel

 Sayısı

Hesaplama (Kılavuza göre oran x 1 ton katı atığın maliyeti)

Tutar (TL/yıl)

1

Kaymakamlık

12

12 x 130,39

1.564,68

2

İlçe Emniyet Müdürlüğü

43

43 x 130,39

5.606,77

3

İlçe Jandarma Komutanlığı

57

57 x 130,39

7.432,23

4

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu

12

12 x 130,39

1.564,68

5

Seydikemer Müftülüğü

11

11 x 130,39

1.434,29

6

Noter

5

5 x 130,39

651,95

7

Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi

244

244 x 130,39

31.815,16

8

Sosyal Güvenlik Merkezi

15

15 x 130,39

1.955,85

9

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

5

5 x 130,39

651,95

10

Tapu Müdürlüğü

15

15 x 130,39

1.955,85

11

Milli Emlak Birim Şefliği

10

10 x 130,39

1.303,90

12

Gençlik Hiz. Ve Spor İlçe Müd.

2

2 x 130,39

260,78

13

Tarım ve Orman Müdürlüğü

(65)*

Sıfır Atık Projesi Kapsamında Evsel Atık Çıkarmıyor.

-

14

Orman İşletme Müdürlüğü

127

127 x 130,39

16.559,53

15

Nüfus Müdürlüğü

10

10 x 130,39

1.303,90

16

Malmüdürlüğü

8

8 x 130,39

1.043,12

17

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

19

19 x 130,39

2.477,41

18

İlçe Sağlık Müdürlüğü

55

55 x 130,39

7.171,45

19

Posta Telgraf Teşkilatı

17

17 x 130,39

2.216,63

20

MBB Evde Bakım Hiz. Birimi

6

6 x 130,39

782,34

21

Muski

17

17 x 130,39

2.216,63

22

1 nolu ASM

8

8 x 130,39

1.043,12

23

2 nolu ASM

2

2 x 130,39

260,78

24

3 nolu ASM

1

1 x 130,39

130,39

25

4 nolu ASM

1

1 x 130,39

130,39

26

5 nolu ASM

4

4 x 130,39

521,56

27

6 nolu ASM

1

1 x 130,39

130,39

28

7 nolu ASM

4

4 x 130,39

521,56

29

8 nolu ASM

1

1 x 130,39

130,39

30

9 nolu ASM

3

3 x 130,39

391,17

31

10 nolu ASM

1

1 x 130,39

130,39

32

11 nolu ASM

1

1 x 130,39

130,39

33

12 nolu ASM

2

2 x 130,39

260,78

34

13 nolu ASM

1

1 x 130,39

130,39

35

Seydikemer Sulama Birliği

2

2 x 130,39

260,78

36

Kadıköy Sulama Birliği

6

6 x 130,39

782,34

37

Akbük Sulama Birliği

6

6 x 130,39

782,34

38

Yukarı Akçay Sulama Birliği

2

2 x 130,39

260,78

39

Eşen Sulama Birliği

7

6 x 130,39

782,34

40

Y. Zorlar Sulama Birliği

1

1 x 130,39

130,39

 

TOPLAM

743

 

96.879,77

 

Dernek, STK, Meslek Odaları için de aynı tutar baz alınmıştır.

Sıra

No

Kurum Adı

Personel

 Sayısı

Hesaplama (Kılavuza göre oran x 1 ton katı atığın maliyeti)

Tutar (TL/yıl)

1

Esnaf ve Sanatkarlar Odası

4

4 x 130,39

521,56

2

Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası

3

3 x 130,39

391,17

3

Ziraat Odası

7

7 x 130,39

912,73

4

Muhtarlar Derneği

1

1 x 130,39

130,39

 

TOPLAM

15

 

1.955,85

 

Bu statüdeki kurumların Toplam Sistem Maliyetine Katkısı =96.879,77+1.955,85=98.835,62

 

c) SANAYİ, İMALATHANELER, ÜRETİM YERLERİ, İŞLETME GELİŞTİRME TESİSLERİ

                 Bu statüde İlçemizde bulunan yağ fabrikaları, un fabrikaları, mermer ocakları, balık çiftlikleri ele alınmıştır.

                 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da “Ek-5 atık üretim miktarları”na göre kişi başına düşen atık miktarı 3,65 ton/yıl olmaktadır. Bu atık miktarına göre yapılacak hesaplamalarda işletme başına düşecek maliyet hesabı çok yüksek olacağından kişi başına düşen atık miktarının 0,5 ton/yıl olmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

                 İlçemizde bu kapsamda toplam 56 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerde ortalama 168 kişi çalışmaktadır.

Toplam Üretilen Atık = Atık miktarı  x Personel Sayısı

Toplam Üretilen Atık = 0,5 ton/yıl x 168 = 84 ton/yıl

Toplam Maliyet = 84 ton/yıl x 437,00 TL = 36.708,00 TL. (Bu tutar gelir gider dengesi açısından yüksek bulunmuştur. 2019 yılındaki tutarın alınmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.)

Personel Başına Düşen Yıllık Tutar = 18.563,16/168 = 110,50 TL/yıl

Personel Başına Düşen Aylık Tutar 110,50/12 = 9,2084 TL/ay (9,21 kabul edilmiştir.)

Toplam sistem maliyetine katılım miktarı: 110,50 TL/yıl x 168=18.564 TL.dir.

 

TİP 3- KONUT DIŞI ALANLAR (Yatak Sayısı Bazlı)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzun Ek5’e göre otel ve konaklama tesislerinde hesaplama yapılırken yatak sayısı baz alınmıştır. Bir adet yatağın bir yılda ürettiği evsel atık miktarı 0,99 ton olarak belirlenmiştir.

Seydikemer’de bulunan toplam otel ve konaklama tesisi sayısı 7 ‘dir. Bu tesislerde toplam 219 yatak bulunmaktadır.

Toplam Üretilen Atık = Bir Yatak Atık Miktarı x Yatak Sayısı

                                        = 0,99 ton/yıl x 219

                                        =216,81 ton/yıl

Toplam Maliyet = Toplam Üretilen Atık x Bir Ton Atık Maliyeti

                               =216,81 ton/yıl x 437,00

                               =94.745,97 TL/yıl (Bu tutar gelir gider dengesi açısından yüksek bulunmuştur. 2019 yılındaki tutarın alınmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.)

Yatak Başına Düşen Yıllık Maliyet= 47.912,85/219=218,78

Yatak Başına Düşen Aylık Maliyet=18,23

Otellerin yıl içinde tam doluluk oranlarına sürekli ulaşmadığı ve gelir gider dengesi düşünüldüğünde bu tutarın yüksek olduğu anlaşılmıştır. Yatak başına düşen aylık maliyet 12,00 TL olarak kabul edilmiştir.

Toplam Sistem Maliyetine Katılım Miktarı= 144 x 219=31.536,00 TL

TİP 4- KONUT DIŞI ALANLAR (Yüz ölçüm Bazlı)

a)      RESTORANLAR, FASTFOOD YEME İÇME MEKÂNLARI, CAFE, BAR, EĞLENCE MEKÂNLARI, OYUN SALONLARI, SİNEMA VE GÖSTERİ SALONLARI, SPOR TESİSLERİ

           Restoranlar, kafeler, barlar, her türlü yeme-içme yerleri ( Tost-Köfte-Hamburger Pizza-Gözleme-Kokoreç-Çiğ köfte satan yerler vb.) bu statüde sayılmışlardır.

                 Hesaplama aşamalarında kılavuzun ek göstergelerinde belirtilen değerlere göre m² başına yıllık olarak düşecek atık miktarı 0,611 ton/yıl olmaktadır. Mevcut bulunan bu değere göre yeme içme faaliyetinde bulunan bir işletmeye yönelik örnek bir hesaplama yapacak olursak;

                 Kullanım Alanı: 100 m²

                 Üretilen Evsel Atık Miktarı: 100 m² x 0,611 ton/yıl = 61,10 ton/yıl

                 Bir Ton Atığın Maliyeti: 437,00 TL/ton

                 İşletme Katılım Payı: 61,10 ton/yıl x 312 TL/ton = 13.502,49 TL/yıl

           İşyerlerinin bu maliyetleri karşılamalarında doğabilecek zorluklardan dolayı ve gelir gider dengesini sağlamak adına söz konusu faaliyetlere ait işyerlerine m² başına üretilen atık miktarında indirim yapılarak (0,10 ton/yıl) olarak ele alınmış ve tüm iş yerleri 50 m² olarak hesaplanmıştır.

           İlçemizde bu statüde toplam 126 işyeri bulunmaktadır.

Toplam Yüz ölçüm= 126 x 50m² =6.300 m²

Toplam Üretilen Atık= 0,10 ton/yıl x 6.300 m²  =630 ton/yıl

İşletmeler Katılım Miktarı= 630 ton/yıl x 437,00= 275.310,00 TL (Bu tutar gelir gider dengesi açısından yüksek bulunmuştur. 2019 yılındaki tutarın alınmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.)

Metrekare Başına Düşen Yıllık Maliyet: 139.223,70 TL /6.300 m²=22,10 TL/yıl

Metrekare Başına Düşen Aylık Maliyet:22,10TL/yıl/12 ay=1,8417 TL(1,84 olarak kabul edilmiştir.)        

Toplam Sistem Maliyetine Katılım Miktarı=1,84 TL x 12 ay x 50 m² x 126=139.104,00 TL

TİP 4 b), c), d) ilçemiz için hesaplanmamıştır.

 

e) BANKALAR, AVM, SÜPERMARKET

1-Bankalar

                 İlçemizde 3 adet banka şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerde toplam 30 personel çalışmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Mart 2011’de yayımlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz’da “Ek 5 sabit tarifeler için atık üretim miktarları” faaliyet alanına göre üretilebilecekleri evsel katı atık miktarları belirtilmektedir.

     Kılavuz ekinde diğer ticarethanelerin kategorisine göre çıkarabilecekleri evsel katı atık miktarları belirtilmiştir.

Buna göre;

10 personel tarafından üretilen katı atık miktarı: 13,6 ton/yıl

1 personel tarafından üretilen katı atık miktarı: 1,36 ton/yıl

Toplam Atık Miktarı = 1,36 ton/yıl x 30 = 40,80ton/yıl

Toplam Katılım Miktarı = 40,80 ton/yıl x 437,00 =17.829,60 TL (Bu tutar gelir gider dengesi açısından yüksek bulunmuştur. 2019 yılındaki tutarın alınmaya devam edilmesi uygun görülmüştür.)

Bu tutarı banka şubelerine metrekare cinsinden bölersek: İlçemizde bulunan 3 şubenin toplam yüzölçümü yaklaşık 900 m²’dir.

Metrekare başına yıllık maliyet = 9.016,40/900 = 10,01 (Yıllık 10,00 TL kabul edilmiştir.)

  2- Süpermarketler

                 İlçemizde bulunan market ve süpermarketler bu grupta ele alınmıştır. İlçemizde toplam 140 adet market-süpermarket bulunmaktadır. Bunların toplam kullanım alanı 7.000 m²’ye tekabül etmektedir.

                 Hesaplama aşamalarında kılavuzun ek göstergelerinde belirtilen değerlere göre m² başına yıllık olarak düşecek atık miktarı 0,611 ton/yıl olmaktadır.

Toplam Atık Miktarı= 7000 m² x 0,611ton/yıl =4.277 ton/yıl

Toplam Maliyet= 4.277 x 437,00 = 1.869.049,00 TL

Gelir gider dengesinin sağlanması açısından bu tutar fazla bulunmuştur. Bu işyerleri için yıllık metrekare başına 10,00 TL alınması uygun görülmüştür.

Toplam Maliyete Katkısı = 7.000 m² x 10,00 TL = 70,000 TL

 

 

TİP 7- KONUT DIŞI VEYA MÜNFERİT SU ABONESİ DIŞINDA ALINACAKLAR

b)Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Aboneler

Tarife tiplerinin hayata geçirilmesinde öngörülmeyen aboneler için oluşturulmuştur. Bu bölümde yer alacak işletmelere ilgili yıl içerisinde aylık sabit ücret bazlı (Tip 8a) ücretlendirmesinde bulunulacaktır.

 

TİP 8- KONUT DIŞI ALANLAR (Aylık Sabit Ücret Bazlı)

a)      İŞ YERLERİ

İlçemizde bulunan ve yukarıdaki sınıflandırmalara girmeyen iş yerleri için aylık sabit ücret alınmasına karar verilmiştir. Bu işyerleri sayısı 1010’dur. Gelir gider dengesinin sağlanması açısından bu iş yerleri için aylık ücret 27,79 TL olarak belirlenmiştir.

Toplam Maliyete Katkı = 1010 x 27,79 TL X 12 = 336.815,87

 

7. TARİFELERE GÖRE GELİRLER

Sınıflandırma

Toplam Tutar (TL/Yıl)

Karşılama Yüzdesi (%)

Konutlar

3.410.164,80

81,34

Konut Dışı

782.392,29

18,66

Okullar

78.520,40

Kamu Binaları

98.835,62

Sanayi, İmalathaneler, Üretim Yerleri, İşletme Geliştirme Tesisleri

18.564,00

Oteller

31.536,00

Restoran, Yeme İçme, Eğlence Mekânları, Spor, Oyun Salonları, Spor Tesisleri vb.

139.104,00

Bankalar

9.016,40

Süpermarketler

70.000,00

Diğer İş Yerleri

336.815,87

TOPLAM

4.192.557,09

100

 

 

8. EVSEL KATI ATIK ÜCRETLERİNİN TAHSİLÂTINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Evsel atık Tarifelerinin belirlenmesine yönelik Yönetmeliğin 12. Maddesinde “MADDE 12 – (1) Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecek hizmete göre hesaplanır. Atık su altyapı yönetimleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler.

(2) Sözleşme, abonenin ve/veya atık üreticisinin hangi hizmetlerden yararlandığını ve hangi tarife türü üzerinden ücretlendirileceğini tanımlar.” denildiğinden her bir abone ile sözleşme imzalanmalıdır.

Katı Atık Sözleşmeleri İmzalanırken bu hizmetten yararlanan mahallerde sözleşmenin muhatabı öncelikle MUSKİ Genel Müdürlüğü ile su ve atık su sözleşmesi imzalamış ve sözleşmesi devam eden gerçek veya tüzel kişi aboneler olacaktır. Muhatapların ölüm, gaiplik veya değişik nedenlerle adreslerden ayrılması nedeniyle bulunamaması durumunda “Kirleten Öder” ilkesi nedeniyle fiili olarak bu hizmetten yararlanan gerçek veya tüzel kişiler ile Hizmet sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Katı Atık ve Bertaraf ücreti bedelinin ödenmesinden işyeri veya meskenlerin sahipleri, varisleri ile bu yerleri fiilen kullanan gerçek veya tüzel kişiler müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerlerinin faaliyet, kapasite, kullanım alanı, personel sayısındaki değişiklikler nedeniyle farklı gruplardan ücretlendirilmesi gereken hallerde; bu hususların gerçekleştiği tarihi izleyen bir ay içinde bildirimde bulunulması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.

- Yıl içinde Evsel Katı Atık Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden ayın başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir.

Evsel Katı Atık Ücreti;

27.10.2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı “Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Faturalandırma başlıklı 22 - (1) maddesi; “Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır.” Hükmü doğrultusunda, evsel katı atık bedelleri, su aboneliği bulunan evsel katı atık üreticilerinden su faturaları içinde katma değer vergisi dâhil aylık olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan su tüketim faturalandırma dönemi ile tahakkuk ve tahsil edilir.

- Pazarcı esnafımızdan açmış oldukları Pazar tezgahının m² başına alınacak evsel katı atık ücreti Belediyemiz ilgili birimi tarafından tahsil edilecektir.

- Belediyemizce su aboneliği bulunmayan işyerlerinden ve ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerden yıllık Evsek Katı Atık Hizmetleri Ücreti mükelleflerden Mayıs ve Kasım aylarında tahakkuk ve tahsil edilecektir.

- Şehit yakınları, gaziler ile engel oranı %60 ve fazlası olan vatandaşlarımız bu ücret tarifesinden muaftır.

- Belediyemize ait tesislerden ve umuma açık ibadet yerlerinden, evsel katı atık ücreti alınmayacaktır.

- Su tüketimi bulunmayan dönem ve aylar için, su abonelerinden evsel katı atık ücreti alınmayacaktır.

- Vadesinde ödenmeyen ücretler için 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanuna göre takip edilecek ve 51 inci maddesine göre gecikme zammı alınacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri su faturaları ile yapılacak tahsilâtlarda fatura son ödeme tarihi diğer tahsilâtlarda ise Çevre Temizlik Vergisi son ödeme tarihleridir.

- Ücret tarifelerinin halka duyurusu yapılmak üzere halk bilgilendirilmesi ve Seydikemer Belediye Meclisi kararından sonra Büyükşehir Belediye Meclisinin kararını müteakip, 2020 yılı Ocak ayından tarifenin kabulüne kadar geçen süre zarfı yılın kalan diğer aylarına eşit şekilde dağıtılıp tahsil edilecek şekilde uygulanmaya başlanacaktır.

- Atıksu altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan maliyet analizleri ve evsel katı atık hizmetleri ücret tarifesini kapsayan raporla ilgili aynı yönetmeliğin 23. maddesi gereği konuyu kamuoyuyla paylaşır ve konu hakkında görüş ve önerileri bulunan kişi ve kuruluşların Belediyemize bildirmelerini önemle duyururuz.

 

     2020 YILI EVSEL ATIK TARİFE ÜCRETLERİ

EVSEL ATIK TARİFE TİPLERİ

TARİFE BEDELİ (TL/Ay) KDV’Lİ TUTAR

 

TİP 1 – KONUTLAR (Konut Başına)

a

Mülga Köy Yerleşim Alanlarındaki Konutlar (Kırsal)

9,80

b

31.03.2014 itibariyle Belediye Hudutlarındaki Konutlar (Kentsel)

9,80

c

Şehit Yakınları ve Gaziler

0,00

 

TİP 2 – KONUT DIŞI ALANLAR (Kişi Başına)

a

Devlet: Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul öncesi eğitim kuruluşları, her türlü eğitim kursları

0,85

b

Resmi Kurumların İdari her türlü binası, Dernek, STK, Meslek Odaları

10,87

c

Sanayi, İmalathaneler, Üretim yerleri, İşletme geliştirme tesisleri

9,21

 

TİP 3- KONUT DIŞI ALANLAR (Yatak Başına)

a

Oteller

12,00

 

TİP 4- KONUT DIŞI ALANLAR (m² başına)

a

Restoranlar, FastFood yeme içme mekânları, Cafe, Bar, Eğlence mekânları, Oyun salonları, Sinema ve gösteri salonları, Spor tesisleri

1,84

e

Bankalar, AVM, Süper Market,

0,84

TİP 7- KONUT DIŞI VEYA MÜNFERİT SU ABONESİ DIŞINDA ALINACAKLAR

 

b

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Aboneler

27,79

 

TİP 8- KONUT DIŞI ALANLAR (Aylık Sabit Ücret Bazlı)

a

İşyerleri

27,79

 

 

 Yakup OTGÖZ                     Mustafa KARAKUŞ               Ömer Faruk YAVAŞ

Belediye Başkanı                         Katip Üye                                 Katip Üye